mojo dojo studio rotterdam muziek podcast opname

Algemene voorwaarden

Definities

a. Onder “stichting Frequenzy” alsmede “verhuurder” wordt verstaan: de stichting gevestigd te 7322 ML Apeldoorn, aan de Kruizemuntstraat 885 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66973732.

b. Onder “huurder” wordt verstaan: iedere opdrachtgever, artiest, groep van artiesten, musici of diskjockey, uitvoerder van kunsten en/of optredens, betrokken technici, natuurlijke of rechtspersoon alsmede vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de bovengenoemde, die een overeenkomst met de verhuurder aangaat.

c. Onder “het gehuurde” wordt verstaan: de ruimte die door stichting Frequenzy wordt voorzien, inclusief alle faciliteiten, materialen, inventaris, of andere eigendommen van stichting Frequenzy.

d. Onder “diensten” wordt verstaan: het maken van video-opnames, het maken van audio-opnames, de montage, mixing, mastering of andere nabewerking van audio- en video-opnames (post-productie), het bedenken, ontwikkelen, organiseren en plannen van audio- en video-opnames (pre-productie), het geven van advies bij het gebruik van marketing, het opstellen van een marketing- en strategieplan.

e. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie stichting Frequenzy een opdracht of overige overeenkomst aangaat of aan wie stichting Frequenzy een aanbieding doet.

f. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en stichting Frequenzy op grond waarvan één of meerdere dienst(en) en product(en) door stichting Frequenzy worden verricht, aangeboden of gefaciliteerd, waaronder, maar niet beperkt tot het gehuurde.


Algemeen

 • In het gehele gebouw is roken en open vuur verboden.
 • Het gebruik van en handel in softdrugs is eveneens niet toegestaan.
 • Huisdieren mogen niet in het gebouw.
 • Parkeren van auto’s en motoren dient te geschieden op de openbare weg en niet op het plein voor het gebouw van verhuurder.
 • Huurder dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor het in de huurovereenkomst genoemde doel.
 • Huurder mag het gehuurde niet aan derden ter beschikking stellen, dan wel het gehuurde onderverhuren.
 • Huurder is verplicht het gehuurde in dezelfde staat achter te laten als waarin hij dit heeft aangetroffen bij de aanvang van de huur en huurder verplicht zich het gehuurde tijdens de huurperiode goed te beheren.
 • Indien huurder het gehuurde niet in dezelfde staat terug oplevert als waarin hij dit heeft aangetroffen, dan is de verhuurder gerechtigd dit door derden te laten doen en de kosten daarvan op de huurder te verhalen.
 • Alle inventaris mag niet verplaatst worden, tenzij met toestemming van verhuurder. Na gebruik van het gehuurde dient de huurder afval – in welke vorm dan ook – uit het gebouw van verhuurder te verwijderen en mee te nemen van het terrein van verhuurder. Wordt hier onverhoopt geen gevolg aan gegeven, dan is verhuurder gerechtigd het gehuurde door derden te laten schoonmaken en de kosten daarvan aan huurder in rekening te brengen.
 • Het is niet toegestaan eigen eten en/of drinkwaren mee te brengen en die in het gehuurde te nuttigen, tenzij anders met verhuurder is overeengekomen.
 • Laden en lossen van goederen dient altijd uitsluitend via de laad- en losruimte te gebeuren.
 • De huurder wordt geacht zich aan de (huis)regels te houden van het gehuurde en hoort hierbij de instructies op te volgen van de verhuurder of de door de verhuurder aangewezen producent, opnameleider, medewerker(s) of verantwoordelijke.


Publiciteit

a. Aanplakbiljetten, flyers en dergelijke mogen zonder toestemming van verhuurder niet in het gebouw van verhuurder worden aangebracht. Afwijkende afspraken dienen met verhuurder te worden gemaakt.

b. Beeld- en geluidsopnames van de diensten en het gehuurde mogen niet zonder overleg en toestemming van stichting Frequenzy worden gepubliceerd.


Veiligheid

a. Indien, door of namens stichting Frequenzy vastgesteld wordt, dat er sprake is van wangedrag, waaronder discriminatie en seksuele intimidatie, dan kan door of namens stichting Frequenzy besloten worden, dat groepen en/of individuele personen het pand onmiddellijk dienen te verlaten. Eveneens kan in dergelijke gevallen door of namens stichting Frequenzy groepen en/of individuele personen de toegang tot het pand geweigerd worden.

b. Huurder en/of opdrachtgever dient brandblusvoorzieningen en vluchtwegen in het gehuurde te allen tijde vrij te houden.

c. In geval van nood dienen de aanwijzingen van de medewerker(s) stichting Frequenzy te worden opgevolgd.


Annulering

a. De opdrachtgever en/of huurder dient stichting Frequenzy dient een annulering van een opdracht zo snel mogelijk te melden en per e-mail te bevestigen.

b. Bij annulering van opdracht kan de opdrachtgever en/of huurder tot uiterlijk 14 dagen voor de eerste datum van productie kosteloos annuleren, uitgezonderd de huurprijs van het gehuurde, en hierbij in acht nemende dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Annuleert de opdrachtgever en/of huurder later dan 14 dagen voor de eerste datum van productie, dan voldoet de opdrachtgever en/of huurder 50% van de geoffreerde kosten van de opnamedagen. Annuleert de opdrachtgever en/of huurder later dan 7 dagen voor de eerste datum van productie, dan voldoet de opdrachtgever en/of huurder 100% van de geoffreerde kosten van de opnamedagen.

c. Bij annulering van een opdracht na de productie: de gemaakte opnamen (ruwe), alsmede (deels) gemonteerde, audio- en/of video-opnames worden niet overhandigd. Alle gemaakte kosten moeten worden voldaan.


Factuur en betaling

a. Stichting Frequenzy verzendt zijn facturen uitsluitend per e-mail.

b. Stichting Frequenzy is gerechtigd bij wijze van voorschot de volledige huurprijs in rekening te brengen en daarvan algehele betaling te verlangen voor de aanvang van de daadwerkelijke huur. Indien de voorschotnota niet of niet tijdig voor de huurperiode is voldaan, vervalt de optie op de huur en kan de geplande huur geen doorgang vinden.

c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt. Daarbij behoudt stichting Frequenzy zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen.

d. Mocht het noodzakelijk worden ter inning van het factuurbedrag rechtsmaatregelen te nemen, dan komen de kosten daarvan eveneens voor rekening van de huurder. Huurder is – indien van toepassing – verantwoordelijk voor betaling van verschuldigde Buma/Stemra/Sena- rechten. Als de Buma/Stemra/Sena- rechten aan stichting Frequenzy worden berekend, dan zullen deze apart van de huurprijs in rekening worden gebracht.

e. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is stichting Frequenzy gerechtigd al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat het bedrag van de factuur en eventueel bijkomende rente en incassokosten is voldaan. Stichting Frequenzy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever of huurder lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

f. Bij akkoord van de offerte en/of overeenkomst tussen stichting Frequenzy en opdrachtgever en/of huurder, dient de factuur in alle gevallen te worden voldaan. Mocht de opdracht vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht (bv. ziekte, ongeval) niet kunnen plaatsvinden, zal de opdrachtgever of huurder stichting Frequenzy onmiddellijk, en minimaal 48 uur van tevoren, op de hoogte brengen. Stichting Frequenzy behoudt hier ten alle tijden het recht om de huurprijs van het gehuurde vooralsnog in rekening te brengen. In acht nemend de (ernst van) situatie kan de al verrichte werkzaamheden aan de opdracht, directe schade, indirecte schade, of kosten van personeel, door stichting Frequenzy aan opdrachtgever en/of huurder in rekening worden gebracht.


Aansprakelijkheid

a. Huurder en/of opdrachtgever is aansprakelijk voor alle beschadigingen aan het gebouw en inventaris die door hemzelf dan wel zijn werknemers/deelnemers opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht. Huurder en/of opdrachtgever zal de ontstane kosten aan stichting Frequenzy dienen te vergoeden.

b. Stichting Frequenzy is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen van huurders en/of opdrachtgevers, die zich in het gebouw van stichting Frequenzy bevinden.

c. Evenmin is stichting Frequenzy aansprakelijk voor enig schade/letsel wat aan huurders of bezoekers van het gebouw kan overkomen – al of niet door ongevallen -, tenzij door grove, aan stichting Frequenzy te wijten nalatigheid.

d. Huurder vrijwaart stichting Frequenzy van elke aansprakelijkheid m.b.t. Arbo-eisen in relatie tot het gebruik van het gehuurde.

e. Stichting Frequenzy is niet verantwoordelijk voor een wegvallende of storende internetverbinding


Intellectuele eigendom

a. Al het door stichting Frequenzy vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Frequenzy niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

b. Stichting Frequenzy houdt zich het recht voor beeld- en geluidsopnames van de diensten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij interne vertrouwelijke beelden e.d.).

c. Het eigendom van door stichting Frequenzy verstrekte ideeën, concepten, previews, (proef)ontwerpen en werken blijft volledig van stichting Frequenzy, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan stichting Frequenzy hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is stichting Frequenzy gerechtigd hier- voor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

d. Het auteursrecht op de werken berust bij stichting Frequenzy.


Toepasselijk recht

a. Op alle voorwaarden waarop de aanbieding, geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

b. Als er geschillen zijn, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding ontstaan tussen stichting Frequenzy en huurder of opdrachtgever, zal er eerst overleg plaatsvinden over de strekking van deze overeenkomst en het betreffende artikel. Als er na overleg nog geschillen zijn zal het worden voorgelegd bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement, waar de huurder is gevestigd.
Op alle voorwaarden waarop de aanbieding, geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Open chat
1
💬 Hulp nodig?
Chatten met Mojo Dojo
Hallo 👋
Hoe kunnen wij je helpen?